Contact

Faculty of Life Sciences (Faculty 2)

Visitors adress: 38106 Braunschweig
Universitätsplatz 2
3rd floor

Postal adress: Technische Universität Braunschweig
Fakultät für Lebenswissenschaften
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig

Telefon: +49-531-391-5101
Telefax: +49-531-391-8164
E-Mail: fk2(at)tu-bs.de