Contact

Petra Fuchs (Secretary):

Fon: 0531 / 391-5997
Fax: 0531 / 391 - 59 99
E-Mail: pharmgesch@tu-braunschweig.de

Postal Address:

Beethovenstr. 55
38106 BraunschweigProf. Dr. Bettina Wahrig (Head of department):

Consultation during semester:
Monday 12:00 a.m. to 01:00 p.m. for postgraduates (telephone registration Fon: 5997)
Tuesday 01:30 p.m. to 01:30 p.m. (telephone registration Fon: 5997)
E-Mail: b.wahrig@tu-braunschweig.de

Julia Saatz (Course organisation)

Fon: 0531 / 391-5998
E-Mail: bib.pharm-gesch(at)tu-braunschweig.de